Zamestnanecký grantový program – Región bezpečne

Výzva k predloženiu žiadostí o grant

 

Nadácia Pontis a Kia Motors Slovakia vyhlasujú siedmy ročník Zamestnaneckého grantového programu, ktorý je zameraný najmä na bezpečnosť na cestách, rozvoj cyklotrás a debarierizáciu verejných priestorov v Žilinskom kraji. V roku 2014 sa napríklad vďaka grantu imobilní žiaci ZŠ v Strečne dostali jednoduchšie do školy. Pri vstupe do školy vybudovali bezbariérový prístup. Telesne postihnutí obyvatelia Domu charity sv. Kamily v Žiline majú vďaka grantu novú kúpeľňu prispôsobenú presne pre ich potreby. Ďalej vzniklo nové odpočívadlo na cyklotrase pri minerálnom prameni Ochodnica a zvýšila sa aj bezpečnosť detí na cestách vďaka rozvoju dopravných ihrísk.

Projekty je možné podávať do 19. februára 2015.

 

Cieľ programu

Zlepšiť bezpečnosť a mobilitu ľudí v žilinskom regióne cez podporu aktivít zameraných na odstránenie fyzických bariér a zlepšenie bezpečnosti na cestách. Program si kladie za cieľ postupné odstraňovanie fyzických, priestorových bariér, zlepšenie infraštruktúry v cyklodoprave a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti na cestách.

Zameranie programu

O grant môžu žiadať organizácie, ktorých projekty budú spĺňať aspoň jeden z nasledujúcich princípov:

 

 

fyzická mobilita znevýhodnených

 • zabezpečenie prepravy pre imobilných ľudí
 • debarierizácia prostredia, ktorá vedie k bezpečnosti pohybu vo verejnom priestore.

 

bezpečná premávka

 • podpora aktivít zabezpečujúcich bezpečnú dopravu
 • vzdelávanie detí v oblasti pravidiel cestnej premávky vozidiel
 • budovanie detských dopravných ihrísk

 

cyklodoprava

 • obnova a budovanie bicyklových trás, zelených ciest a náučných chodníkov
 • posilňovanie kapacít v oblasti mestskej a turistickej cyklistiky

 

 

Aktivity

O grant môžu organizácie žiadať na tieto aktivity:

 1. zabezpečenie špeciálnej dopravy pre potreby telesne postihnutých, preprava na tréningy a turnaje telesne postihnutých,

 

 1. odstraňovanie fyzických bariér (stavebné úpravy) pre ľudí s telesným postihnutím,

 

 1. príprava a realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na bezpečnú premávku, zabezpečenie prednášajúcich, príprava a zabezpečenie materiálov na vzdelávanie,
 2. revitalizácia a budovanie dopravných ihrísk, bicyklových trás a zelených ciest – zemné práce, nákup mobiliáru – bicyklové stojany, lavičky, informačné tabule, stĺpy a zábradlia, nákup bicyklov, kolobežiek, prílb, a pod.
 3. zvyšovanie organizačných kapacít subjektov, ktoré sa venujú mestskej alebo turistickej cyklistike

 

Kto môže žiadať o grant

 

 • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)
 • školy, mestá, obce
 • iné príspevkové a rozpočtové organizácie
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji
 • projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji

 

O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby, podnikateľské subjekty, štátne zariadenia ani záujmové združenia právnických osôb.

 

Odporúčanie zamestnanca

 

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia, miestny úrad alebo škola. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča.

 

Žiadosť o grant musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prvé prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Kompletné informácie ohľadom vypĺňania formulára nájdete na dolnej lište po prihlásení v dokumente „Pokyny pre vypracovanie projektu“. Nové konto (nová registrácia) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez darca.sk.

 

Výška grantu

 

Na projekty je vyčlenená suma vo výške 80 000 EUR. Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 EUR. Výška žiadosti o grant môže byť nezávislou hodnotiacou komisiou znížená, v závislosti od kvality projektu, ako aj od množstva prijatých projektov.

 

Financie je možné žiadať na:

 

 1. náklady na dopravu materiálu, doprava na podujatie,
 2. náklady na ubytovanie, ubytovanie pre účastníkov workshopov na vzdelávacích podujatiach,
 3. nevyhnutné náklady spojené s prípravou a realizáciou vzdelávacieho podujatia – občerstvenie, iný materiál (kancelársky, pomôcky),
 4. náklady spojené s úpravou, budovaním cyklotrás, chodníkov, dopravných ihrísk – nákup materiálu, nákup drobnej architektúry, náradie, zeleň, dopravné značky, úprava terénu, farby, nákup kolobežiek, bicyklov, prílb a pod.,
 5. komunikačné náklady – náklady spojené s administráciou projektu (telefón, internet, poštovné). Náklady nesmú presahovať viac ako 10 % z celkového rozpočtu.

 

Mzdy na koordinovanie a manažment projektu budú posudzované individuálne a budú hradené iba v prípade, že danú prácu nie je možné vykonávať dobrovoľnícky. Oprávnené sú mzdy pre remeselníkov a koordinátorov sprievodných aktivít (organizovanie tvorivých dielní a pod.) Z grantu nie je možné hradiť alkohol, cigarety, amortizáciu vozidiel, hradenie energií.

Časový harmonogram

 

22.1.2015

 

Vyhlásenie grantového programu
19.2.2015 o 24:00

 

Uzávierka pre prijímanie žiadostí
19.2.2015

10.3.2015

Hodnotenie projektov

 

 
11.3.2015

 

Oznámenie výsledkov grantového programu

 

 
11.3.2015 30.6.2015

 

Realizácia projektov, prvé splátky grantu (vo výške 90 %), monitoring

 

30.6.2015

 

Uzávierka pre záverečné správy
30.6.2015 31.7.2015

 

Kontrola záverečných správ, vyúčtovanie, doplatenie grantu

(2. splátka vo výške 10 %)

 

Prijímanie projektov

 

Projekt treba podať najneskôr do 19. februára 2015 do 24:00 hod prostredníctvom elektronického formulára na www.darca.sk.

Povinné prílohy

Minimálne 5 kvalitných ilustračných fotografií dokumentujúcich stav pred začatím projektu alebo podujatia. Fotografie sa týkajú projektov, ktoré plánujú realizovať stavebné úpravy terénu. Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako 2MB.

 

Hodnotenie projektov

 

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

 

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 

 1. Projekt má dobrovoľnícky rozmer (príp. sa do neho zapája aj priamo zamestnanec Kia Motors Slovakia).
 2. Nevyhnutnosť projektu (závažnosť projektu a jeho aktivít)
 3. Plánované aktivity sú vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 4. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 5. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

 

Priame zapojenie zamestnanca Kia Motors Slovakia do realizácie projektu bude pri hodnotení výhodou.

Kontrola realizácie projektov

 

Nadácia Pontis, ako administrátor Nadačného fondu Kia Motors, uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 

 

 • príjemca predloží spolu so záverečnou správou kópie účtovných dokladov,
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.

 

Zástupcovia nadačného fondu budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring vybraných projektov.

 

Potrebujete pomoc?

Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis ohľadne vášho projektu veďte prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk písomne. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte Nadáciu Pontis:

Ľubica Lukáčová, e-mail: lubica.lukacova@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 522 554

Norbert Maur, e-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk, mobil: 0918 778 780

 

 

O autorovi

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*