Oravská vodárenská spoločnosť jubiluje

Dolný Kubín – Veľkou transformáciou všetkých štátnych podnikov vodární a kanalizácií na Slovensku, tak aj Severoslovenských vodární a kanalizácií v Žiline pred desiatimi rokmi (presnejšie 7. septembra roku 2006) z odštepného závodu 02 vznikla Oravská vodárenská spoločnosť (OVS), a.s.,  so sídlom v Dolnom Kubíne. Akcionármi sú mestá a obce regiónu Oravy.

 

Osamostatnená OVS, a.s., Dolný Kubín dokázala nielen udržiavať zdedený majetok a vzácne prírodné zdroje pitnej vody Oravy, ale ho dokázala výrazným spôsobom zveľadiť. „Vďaka odbornosti, húževnatosti a jasnej koncepcii rozvoja investovalo vedenie spoločnosti s podporou svojich akcionárov do významných projektov zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania obcí a miest v regióne Orava. Rieka Orava je dlhá 60 kilometrov, ale ďalší podzemný tok – Oravský skupinový vodovod – dnes meria až desaťnásobok (takmer 600 km),“ hovorí pri príležitosti desiateho výročia samostatnej OVS, a.s., Dolný Kubín jej generálny riaditeľ Milan Ďaďo.  Hlavné vodné zdroje s kapacitou takmer  132 litrov za sekundu sú v Oraviciach. V súčasnosti Oravský skupinový vodovod zásobuje zdravou pitnou vodou všetky 4 oravské mestá a 29 obcí s celkovým počtom viac ako 75 tisíc napojených obyvateľov.

Okrem zásobovania pitnou vodou k rozhodujúcim činnostiam OVS, a.s., Dolný Kubín patrí aj odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Hlavnými  producentmi znečistenia vôd sú veľké sídliská, preto sú v nich vybudované veľkokapacitné čistiarne odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd z Dolného Kubína a jeho mestských častí zabezpečuje mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd (ČOV), ktorá je umiestnená v lokalite Gäceľ . Jej kapacita je 113  litrov za sekundu. V roku 2004 bola na tejto čistiarni vykonaná intenzifikácia mechanicko-biologického stupňa. Tým bola dosiahnutá podstatne vyššia úroveň čistenia. Čistenie odpadových vôd z miest Trstená, Tvrdošín a z obce Nižná nad Oravou sa vykonáva v spoločnej ČOV v Nižnej nad Oravou s kapacitou 158  litrov za sekundu. Odpadové vody z mesta Námestovo a obcí Klin, Zubrohlava, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Lokca a Vasiľov sú čistené v čistiarni odpadových vôd  Námestovo.  Kanalizácia v týchto obciach a intenzifikácia ČOV bola vybudovaná v stavbe „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, l. etapa“ v období rokov 2006-2009 s pomocou Kohézneho fondu Európskej únie a príspevku zo štátneho rozpočtu. Jej kapacita je 46 tisíc ekvivalentných obyvateľov. Intenzifikáciou ČOV  sa vytvorili podmienky na pripojenie kanalizácií takmer všetkých obcí okresu Námestovo. Podľa  projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“ budú po pripojení na ČOV Námestovo čistené odpadové vody z obcí Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Vavrečka, Hruštín, Zákamenné a Novoť.

OVS, a.s., Dolný Kubín v snahe pomáhať  tunajším obyvateľom  regiónu realizovala viaceré  projekty a tiež  pripravuje nové. Všetky  sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie.

 

Cieľom projektov je zabezpečenie kvality a množstva pitnej vody pre obyvateľstvo tak, aby boli splnené hodnoty podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky a Smernice Rady EÚ. Taktiež aby sa zvýšilo  napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu tak, aby sa zlepšil nevyhovujúci stav a pre dosiahnutie súladu so  Smernicou Rady EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd, ako aj s rámcovou smernicou o ochrane vôd.

 

Projekty Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, prvá a druhá etapa, „Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy“ a aj tie, ktoré OVS, a.s., práve rieši alebo budú v blízkej dobre realizované, prispejú k významnému skvalitneniu životného prostredia a ochrane povrchových a podzemných vôd. Zabezpečením nezávadnej pitnej vody  znížia zdravotné riziká a zlepšia hygienické podmienky pre každodenný život.

 

Doplňujúce informácie:

Prvý vodovod na Orave bol vybudovaný v 16. storočí pre Oravský hrad. Privádzal dreveným potrubím pitnú vodu z Grúňa do hradnej kuchyne a do stajní.

Prvým obecným vodovodom bol vodovod pre mesto Tvrdošín postavený v rokoch 1930 – 1931.

Prvý skupinový vodovod bol vybudovaný v rokoch 1931 – 1932 pre mesto Dolný Kubín a obec Jasenovú. Vodný zdroj sa nachádza na západnom úpätí Choča, v katastrálnom území obce Jasenová.

Na trase z Oravíc do Veličnej a Bobrova je 69 vodojemov s celkovou kapacitou 35 tisíc m3.

Kinetický potenciál vody Oravského skupinového vodovodu je využívaný na výrobu elektrickej energie v ôsmich malých vodných elektrárňach. Tržbami za vyrobenú elektrickú energiu spoločnosť prispieva každoročne  k zlepšovaniu hospodárskeho výsledku OVS, a.s.,.

Riadenie prevádzky Oravského skupinového vodovodu nepretržite zabezpečuje vodárenský dispečing OVS, a.s., ktorý monitoruje 105 vodovodných a 29 kľúčových  kanalizačných vodohospodárskych objektov. Jeho centrála je umiestnená v prevádzkovej budove OVS, a.s., v Dolnom Kubíne a  zabezpečuje nepretržitú monitorovaciu  službu, ovládanie prietokov, registráciu nahlasovaných porúch a riadenie poruchovej služby na vodovodných a kanalizačných sieťach.

Kvalita vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality vody a ich hygienických limitov, predpísaných Nariadením vlády Slovenskej republiky  č. 496/2010 Z.z. OVS, a.s., túto kontrolu pravidelne vykonáva vlastným akreditovaným laboratóriom počas celého transportu od vodárenského zdroja až po spotrebiteľa. Kontrola kvality pitnej vody u spotrebiteľa je vykonávaná aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Dlhoročné sledovanie potvrdzuje, že dodávaná voda je kvalitná a nepotrebuje už ďalšiu úpravu.

Oravská vodárenská spoločnosť vo svojom zákazníckom centre poskytuje  všetky potrebné služby nutné pre obyvateľov regiónu. Okrem uzatvárania zmlúv, dohodnutia preddavkových platieb, faktúr, prijímania reklamácií, či zriadenia vodovodných a kanalizačných prípojok, zákazníkom poradí odborný personál vo všetkých problémoch a tiež ich vie informovať s najnovšími novinkami OVS, a.s., Dolný Kubín.

OVS, a.s., Dolný Kubín má personálne, strojné a materiálové vybavenie na realizáciu prác na úseku zhotovenia, rekonštrukcií a opráv vodovodných a kanalizačných potrubí, montáže vodovodných a kanalizačných prípojok.

 

Okrem stavebných a dopravných služieb, poskytujú chemicko-technologické služby a vyjadrenia, či podklady k rôznym projektom a plánom.

 

V neposlednej miere  OVS, a.s., Dolný Kubín prispeje  realizáciou ďalších projektov k pozitívnemu  dopadu  na hospodárstvo celého oravského regiónu, na zvýšenie turistického ruchu  a cezhraničnej spolupráci.

Všetky doterajšie nadobudnuté skúsenosti chcú pracovníci a vedenie OVS, a.s., so sídlom v Dolnom Kubíne- kvalifikovane a efektívne zúročiť. Akákoľvek iná cesta by bola cestou späť a to si OVS, a.s., nechce a nemôže dovoliť. A to je krédo a hlavná myšlienka tunajšej akciovej spoločnosti, ktoré si želajú  do ďalších rokov pôsobenia  v prekrásnej časti Slovenska, na Orave…

 

 

 

O autorovi

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.