fbpx

Zápisy detí so špeciálnymi potrebami do ZŠ

Každý rodič, aj rodič dieťaťa so zdravotným postihnutím má povinnosť zapísať dieťa, ktoré do 31.8.2020 dovŕši 6.rokov, do základnej školy. Musí tak urobiť aj vtedy, ak rodič uvažuje pre svoje dieťa o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok, napríklad aj kvôli postihnutiu či z dôvodu zlého zdravotného stavu dieťaťa.  Nesplnenie tejto povinnosti je považované za priestupok a rodič môže dostať pokutu až do výšky 331,94 €.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú tu aktuálne máme, určilo Ministerstvo školstva SR, že sa tento rok uskutočnia zápisy prvákov bez osobnej prítomnosti detí, najlepšie elektronicky, a to v období od 15.apríla 2020 do 30.apríla 2020. Zápis sa môže urobiť aj  iným spôsobom, v závislosti od priestorových možností konkrétnej ZŠ a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

ABC – Súkromné centrum špeciálno –pedagogického poradenstva v Námestove je aj v tomto období v intenzívnom kontakte s materskými a základnými školami. Spolu konzultujeme otázky ohľadom detí so zdravotným postihnutím, ktoré majú nastúpiť od septembra do školy. Niektoré budú potrebovať odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, niektoré možno úpravu vzdelávania alebo vzdelávacích postupov s ohľadom na ich postihnutie či znevýhodnenie.

 

Ako má rodič dieťaťa, budúceho žiaka so špeciálnymi potrebami postupovať?

  • Ak zákonný zástupca dieťaťa s postihnutím požiada o odklad, doručí svojej vybranej škole do ktorej pôjde dieťa zapísať odporučenie príslušnej poradne k odkladu dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
  • Pri zápise sa toto potvrdenie nebude od rodiča vyžadovať
  • Ak dieťa s postihnutím nastupuje do školy a rodič chce požiadať školu o úpravu vzdelávania pre svoje dieťa, doloží vyjadrenie o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách, t.j. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020

 

Prijímanie detí so špeciálnymi potrebami do MŠ

 

  • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

 

Všetky potrebné informácie pre rodičov aj pre učiteľov sa snažíme aktualizovať  aj prostredníctvom našej web stránky www.euporadna.sk, sme každý deň plne k dispozícii aj telefonicky či mailom na riaditelstvo@euporadna.sk , alebo online. Pre deti a rodičov pripravujeme na požiadanie balíčky, kde nájdu pracovné listy a stimulačné programy.

Akékoľvek otázky radi zodpovieme na našom telefónnom čísle 0948 878 876 – PaedDr. Tatiana Gandelová, ABC-SCŠPP Námestovo, OC Klinec, 6.poschodie.č.dv.612

 

 

 

Ešte dodatok: posielam link na stránku Ministerstva školstva, kde sa nachádzajú najnovšie usmernenia k termínom zápisov, prijímačiek na stredné školy aj k maturitám : https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf